Tuyển sinh hệ cao đẳng

Thông báo tuyển sinh 2017

Thông báo tuyển sinh 2017 10/03/2017 | 3:42 chiều

Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội là trường trung cấp sư phạm (Công lập) trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh ...

Thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp chính quy 2016

Thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp chính quy 2016 11/06/2016 | 6:37 sáng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG TCSPMG-NT HÀ NỘI Số:       /TB-TCSP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày tháng năm 2016 THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ...